1. Sähköinen asiointi Muistipeli.com -palvelussa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan Muistipeli.com -sivuston toimintaan (jäljempänä Palvelu). Muistipeli.com -sivustolla voidaan pelata erilaisia pelejä suoraan www-selaimella. Näissä ehdoissa on määritelty Palvelun ja mainostoimisto Mediabaari (jäljempänä Palvelun tarjoaja) oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun tarjoajalla on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun yhteydessä tai muulla soveltuvalla tavalla. Päivitetyt tai muutetut ehdot julkaistaan Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Palvelua.

Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden käyttöehtojen, mahdollisten muiden Palveluun liittyvien sääntöjen ja ohjeiden sekä rekisteriselosteen sisällöstä.

2. Kohdemaa

Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville Pelaajille.

3. Rekisteröityminen

Käyttäjä voi rekisteröityä Käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymiskaavakkeen. Rekisteröityminen on ilmaista.

Vain 1 pelaajatunnus / Käyttäjä on sallittu. Mikäli Käyttäjä luo itselleen useamman pelaajatunnuksen on Palvelun tarjoajalla oikeus muokata/ poistaa Käyttäjän pelaajatunnuksia.

Rekisteröityessään Käyttäjä antaa nimimerkin, jota hän käyttää aina käyttäessään Palvelua rekisteröityneenä. Nimimerkki ei saa olla loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen tai muutoin sopimaton. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton nimimerkki tai pyytää nimimerkin haltijaa muuttamaan nimimerkin tai olla hyväksymättä rekisteröintiä tai peruuttaa se.

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä antaa Palvelun tarjoajalle oikeuden julkaista käyttäjän nimimerkin sekä Käyttäjän Palveluun tallentamia pelikohtaisia tilastotietoja kuten pelituloksia, mitä pelejä Käyttäjä on pelannut ja muita tietoja Palvelun yhteydessä tai muissa yhteyksissä kohdan 6 mukaisesti.

Rekisteröitymällä Käyttäjä saa oikeuden käyttää kaikkia Palvelun osia lukuunottamatta niitä osia, jotka edellyttävät erillistä maksua.

4. Palvelun käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttöön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat Palvelun käyttöä.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun vastaanottoon käyttämiensä omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa Palvelulle, verkolle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai Palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita Palvelua kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Palvelussa ei saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua Palvelun tarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, ettei Palvelulle, Palvelun tarjoajalle, yhteistyötahoille, muille pelaajille tai muille osapuolille aiheudu haittaa Käyttäjän toimista.

Palvelun tarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa pelaajien Palveluun toimittamista viesteistä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun tallennetut tulokset ja pelaajatiedot ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli se katsoo, että ne ovat lainvastaisia tai loukkaavat muiden pelaajien yksityisyyttä, suojattuja oikeuksia tai mikäli pelaajatiedoissa on käytetty sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä tai pelaajatiedot ovat pelipalveluun liittymättömiä tai rikkovat muutoin Palvelun sääntöjä tai määräyksiä.

Mikäli Palvelun tarjoaja katsoo, että Käyttäjän toiminta jatkuvasti häiritsee muita pelaajia tai Palvelua, on Palvelun tarjoajalla oikeus estää Käyttäjää pääsemästä Palveluun.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja, netikettiä taikka lainsäädäntöä, käyttäytyy häiritsevästi tai muutoin sopimattomasti muita Pelaajia kohtaan taikka muulla tavalla loukkaa Palvelun tarjoajan, muiden Pelaajien taikka kolmannen osapuolen etuja, on Palvelun tarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen. Tällaisessa tapauksessa Palvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta suorittaa peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia taikka vahinkoja.

5. Palvelun ja Palveluun liittyvien sisältöjen ja ohjelmiston käyttölupa

Palvelun tarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää pelien pelaamiseen ja Palvelun käyttöön tarvittavia tarjoamiaan ohjelmia ja sisältöjä Palvelun käytön edellyttämällä tavalla. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa pelin lataamisesta omalle päätelaitteelle aiheutuneista vahingoista tai ladatun materiaalin soveltuvuudesta Käyttäjän tietojärjestelmälle tai päätelaitteelle.

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, saattaa yleisön saataviin, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyödyntää Palvelussa tai sen sisältämissä ohjelmissa esiintyviä tietoja tai ominaisuuksia. Kaikki Palvelun tuottamiseen ja sen sisältöön sekä ohjelmiin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, lukuun ottamatta Palvelussa esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

Muistipeli.com -peleihin tai muihin Palvelun toimintoihin liittyvien ohjelmien tekeminen ja levittäminen sekä käyttäminen ilman Palvelun tarjoajan erillistä lupaa on kielletty.

6. Palveluun lähetetty materiaali

Käyttäjä myöntää Palvelun tarjoajalle korvauksetta oikeuden käyttää ja julkaista muunneltuna tai alkuperäisessä muodossa Käyttäjän Palveluun lähettämää tai välittämää tai Palvelussa luomaa aineistoa (kuten tekstiä, kuvia tai muuta ominaisuutta tai aineistoa) Palvelussa sekä Palvelun tarjoajan muussa tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa. Käyttäjä ei voi esittää Palvelun tarjoajalle taloudellisia tai muitakaan vaatimuksia luomansa aineiston käyttämisestä taikka hyödyntämisestä.

Kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen aineiston lähettäminen Palveluun on kielletty. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluun, eikä aineiston saattaminen yleisön saataville tämän Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palvelun tarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Palvelun tarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

7. Palkinnot ja niiden verotus

Palvelun yhteydessä voi olla mahdollista voittaa erilaisia Palvelun tarjoajan tai sen yhteistyökumppanien ja sponsorien kulloinkin tarjoamia palkintoja. Palkinnot myöntää joko Palvelun tarjoaja tai pelin yhteydessä ilmoitettu yhteistyökumppani tai sponsori. Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saaja ilmoittaa Palvelun tarjoajalle tai palkinnon myöntävälle yhteistyökumppanille palkinnosta tehtävää veroilmoitusta varten tarvittavat henkilötiedot. Tarkemmat tiedot palkinnon toimituksesta sekä verotuksesta löytyy pelikohtaisista Kilpailusäännöistä, jotka löytyvät jokaisesta pelistä erikseen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Saatu palkinto katsotaan palkinnon saajan veronalaiseksi tuloksi ja palkinnon antajan sekä Käyttäjän tulee ilmoittaa se verottajalle. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen (kuten Palvelun yhteistyökumppanin) myöntämistä palkinnoista, palkintojen saatavuudesta, toimivuudesta, niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai muista palkintoihin liittyvistä kuluista.

8. Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai Käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi Palvelun tarjoajalle.

Palvelun tarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy Palveluun silloin, kun on syytä olettaa että Käyttäjä toimii lain tai näiden käyttöehtojen vastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden pelaajien tai Palvelun tarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden pelaajien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

9. Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelu- tai muista Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.

Palvelun tarjoaja ei ole myöskään vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin kilpailuihin.

Jos Palveluun tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä käyttäjän toimesta, Palvelun tarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelun yhteydessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

10. Vastuunrajoitukset

Palvelun tarjoaja ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa, eikä Palvelun kautta saatavien sisältöjen toimivuutta ikuisesti. Palvelun tarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä ohjelmallisista tai ohjelman sisältöön liittyvistä virheistä.

Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytössä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palvelun tarjoaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden pelaajien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeuteen kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

Palvelun tarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palvelun tarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

11. Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.

12. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten tietojen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen ohella Palvelun tarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita.

Käyttäjän tulee antaa Palvelun tarjoajalle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Käyttäjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa Käyttäjän tietojen muutoksista Palvelun tarjoajalle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös Käyttäjän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Palvelun tarjoaja kerää ja rekisteröi tietoja Käyttäjästä Palvelun tarjoajan käyttäjärekisteriin. Rekisterinpitäjä on mainostoimisto Mediabaari. Rekisteriseloste on jokaisen nähtävillä osoitteessa https://www.muistipeli.com/rekisteriseloste . Käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus ilmenee rekisteriselosteesta. Palvelun tarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän yhteystietoja kolmannelle henkilötietolain mukaisesti (esim. suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin). Palvelun tarjoaja vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Palvelun tarjoaja voi käyttää Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä annettuja yhteystietoja Palveluun liittyvään tiedottamiseen (mm. palvelun muutoksista), ellei käyttäjä ole tätä nimenomaisesti kieltänyt.

Käyttäjällä on oikeus kieltää Käyttäjän tietojen luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin, osoitepalveluun ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Palvelun tarjoajalle. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palvelun tarjoajan käyttäjärekisterissä olevat käyttäjää itseään koskevat tiedot henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat rekisteriselosteessa.

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää Palvelun kävijämäärien seurannassa sekä Palvelun yhteydessä esiintyvän mainonnan suuntaamiseksi palvelun tarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista, mutta tämä saattaa aiheuttaa Palvelun toimimattomuden.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palvelun tarjoaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Palvelujen ja Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun tarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

13. Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

14. Palvelun tarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:
Mediabaari
95420 Tornio
Y-tunnus: 2045715-5


Palvelun tarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

15. Muuta

Nämä ehdot tulevat voimaan 20.10.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä sopimuksen ehtoja.

Luotettava suomalainen pelisivusto | Muistipeli.com

Yleisimmät kysymykset

Askarruttaako sinua jokin Muistipeli.com liittyen? Ole hyvä ja laita meille viestiä. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian.

image

Kyllä voit. Kaikkia pelejä voi pelata ilman pelaajatunnusta ja noin pääset nauttimaan peleistä ilman rekisteröitymistä. Mutta jos haluat osallistua mukaan kuukausiarvontoihin, tuolloin sinun tulee luoda pelaajatunnus, minkä avulla voit tallentaa pelituloksesi.

Pelaajatunnuksen voit luoda rekisteröitymällä Muistipeli.comiin tällä sivustolla, tai sitten pelin lopussa täyttämällä rekisteröitymiskaavakkeen. Pelaajatunnusta tarvitaan tulosten tallentamista ja mahdollisten voittojen tiimoilta yhteydenottoja varten.

Pelaajatunnuksesi avulla pystymme kohdentamaan tallentamasi pelituloksesi oikein. Muita tietojasi tarvitsemme mahdollisten voittojen tiimoilta, palkintojen toimitusta varten. Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, emmekä käytä tietojasi suoramarkkinointiin.

Muistipeli.com on luotettava suomalainen pelisivusto, missä voi pelata nettipelejä täysin veloituksetta. Jokaisessa muistipelissä on pelikohtaisesti oma kuukausikilpailunsa, joissa arvotaan kuukauden lopulla tuotepalkinto tai lahjakortti. Arvonta suoritetaan jokaisessa pelissä niiden pelaajien kesken, jotka ovat tallentaneet tuloksensa kyseisen pelin TOP-listaan.

Mikäli arpaonni suosii, niin Muistipeli.com tai yhteistyökumppanimme toimittaa palkinnon postin tai matkahuollon kautta. Toimitus tapahtuu niillä tiedoilla mitkä pelaaja on täydentänyt pelaajatunnuksellensa. Mikäli havaitsemme puutteita, otamme ensin pelaajaan yhteyttä tarvittavia tietoja varten. Jos emme jostakin syystä tavoita voittajaa, niin palkinto arvotaan toiselle.